PUHEENVUORO: SKTI:n 10 vuotta kiinnostavampaa Suomea

Suomen 17 kulttuuri- ja tiedeinstituuttia muodostavat tärkeän ja ainutlaatuisen verkoston. Instituutit tekevät Suomen kulttuuria ja tiedettä tunnetuksi ja näkyväksi kohdemaissaan. Ne myös luovat uusia yhteistyösuhteita. Jokaisen instituutin toiminnasta vastaa tehtävää varten perustettu säätiö. Kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto ominainen juuri Suomelle, jossa kansalaistoiminnalla on pitkät perinteet.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry SKTI perustettiin virallisesti 5.10.2005. Alussa oli ajatus yhteisiä asioita ajavan yhdistyksen perustamisesta. Itsenäiset instituutit ja säätiöt tiesivät tarvitsevansa yhden yhteisen puolestapuhujan, ja tahtotila sellaisen luomiseksi löytyi. Tehtäväksi nähtiin ennen muuta instituuttien keskinäisen yhteistoiminnan ja toimintaedellytysten edistäminen yhteisiksi tunnistettujen tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Tarvetta nähtiin mm. hallintokulttuurin kehittämisessä ja viestinnässä.

SKTI:n toiminta on vakiintunut 10 vuodessa, ja perustettaessa määritelty tehtävä on jalostunut monipuoliseksi toiminnaksi. Verkostolla on ollut vuosien varrella lukuisia yhteishankkeita: on selvitetty instituuttien vaikuttavuutta ja tunnettuutta, rakennettu viestintää, tutkittu kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia, suunniteltu toimintaa kuvaavia indikaattoreita, työllistetty taiteen ja kulttuurin ammattilaisia. SKTI myös järjestää instituuttiverkostolle monenlaista koulutusta. Esimerkiksi kuluvan vuoden aikana on opiskeltu työoikeutta, uutta säätiölakia ja talousasioita.

Instituutit ovat Suomen antureita ulkomaille ja rakentavat osaltaan Suomi-kuvaa. Kiinnostavampi Suomi on instituuttiverkoston slogan. Miten Suomi on kiinnostavampi? Ja miten instituutit voivat vaikuttaa Suomen kiinnostavuuteen ja näkyvyyteen?

Selvitysten mukaan monien instituuttien hankkeet ja projektit ovat näkyviä kohdemaassaan. Hyvä niin. Mutta instituuttien toiminnan tunnettuus on kotimaassa vähäisempää. Sama asia proaktiivisesti ja positiivisesti sanottuna: instituutit ovat piilevä, käyttämätön voimavara. Instituutit eivät ole kuitenkaan valtiovallan jatkeita vaan itsenäisiä toimijoita, joiden agendat täydentävät ja rikastuttavat valtiovaltaa. Voikoot dynaamiset tiede- ja kulttuuri-instituutit sekä verkoston yhteinen ääni SKTI erinomaisen hyvin!

Liisa Savunen
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n hallituksen puheenjohtaja