Together Alone – avoin ohjelmahaku / öppen programansökan / open call

|SV längre ner | EN further down|

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat poikkeustilaa dokumentoivan Together Alone -ohjelmahaun kansainvälisille taideprojekteille

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat uuden ohjelmahaun vastaamaan COVID-19-epidemian aiheuttamiin haasteisiin.

Ennennäkemättömällä vauhdilla levinnyt koronaepidemia mullistaa maailmaa tavoilla, joita emme ole osanneet ennakoida. Joudumme kyseenalaistamaan tuntemamme tavat olla ja elää – ja keksimään uusia tapoja toimia, tehdä työtä ja turvata toimeentulomme.

Koronakriisi koettelee raskaasti kulttuurialaa. Monet projektien ja yksittäisten hankkeiden varassa elävät tekijät ovat menettäneet hetkessä jopa koko kevään toimeentulonsa ja pelkäävät perustellusti toimeentulonsa puolesta.

Kriisitilanteessa instituuttiverkoston perustehtävä suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälisen liikkuvuuden, näkyvyyden ja yhteistyön edistäjänä säilyy ennallaan. Siksi avaamme uuden, avoimen ja nopeasti etenevän ohjelmahaun suomalaisille ja Suomessa toimiville taiteilijoille ja taiteilijaryhmille.

Haun tavoitteena on tukea taiteilijoiden toimeentuloa kriisitilanteessa ja edesauttaa kansainvälisen yhteistyön jatkumista. Vaikka liikkuvuutta ja fyysisiä kohtaamisia on nyt rajoitettava, haluamme korostaa kansainvälisen yhteistyön ja verkostojen tärkeyttä. Suuri huolenaihe on, että epidemian levitessä kansainvälinen vuoropuhelu supistuu.

Haluamme Together Alone -hankkeen avulla rohkaista tekijöitä alasta riippumatta miettimään uusia tapoja toimia tilanteessa, jossa liikkuvuus ja fyysiset kontaktit eivät enää ole mahdollisia. Hankkeessa haetaan erityisesti projekteja, jotka kannustavat laajaan kansainväliseen yhteistyöhön – ilman fyysisiä kohtaamisia.

TOGETHER ALONE – AVOIN OHJELMAHAKU

Instituutit hakevat taiteellisia projekteja, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: poikkeustila, radikaali muutos, resilienssi, tulevaisuuden taiteellinen työ, yhdessä yksin. Projekti antaa taiteilijoille mahdollisuuden tarkastella käynnissä olevaa globaalia kriisiä taiteen kautta. Haku on avoin kaikille luovien alojen suomalaisille tai Suomessa asuville ammattitaiteilijoille, joiden kevään kalenterit tyhjenivät koronaepidemian takia.

Instituutit tilaavat valituilta taiteilijoilta tai ryhmiltä projektin, jotka toteutuvat 30.6.2020 mennessä. Yksittäisen projektin Together Alone -rahoitus on 1 500–5 000 e (sis. kulut). Kustannukset maksetaan työkorvauksena tai laskutusta vastaan. Avoimessa ohjelmahaussa katsotaan eduksi ohjelman soveltuvuus monipuoliseen kansainväliseen levitykseen. Projektin toteutuksessa tulee ottaa huomioon mahdollinen velvollisuus noudattaa digitaalisia saavutettavuusehtoja.

Projekteja ei toteuteta maakohtaisesti, vaan valittujen ohjelmien tulee sopia sellaisenaan kaikkien hankkeeseen osallistuvien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminta-alueille. Projekti voi esimerkiksi tapahtua tai olla katsottavissa taiteilijan verkkosivulla, julkisella verkkoalustalla, YouTubessa tai muulla, laajasti saavutettavalla tavalla. Toteutusmuoto on vapaa ja voi olla esimerkiksi taideteos, työskentelyprosessi, esitys, päiväkirja tai elokuva. Instituutit sisällyttävät valitut projektit osaksi ohjelmaansa, ja valitut hankkeet luovuttavat ohjelmasisällön kaikkien instituuttien käyttöön maailmanlaajuisesti. Teoksen tekijänoikeus säilyy taiteilijalla.

Muut hakukriteerit:

 • Projekti toteutetaan niin, ettei se ole ristiriidassa poikkeusoloja koskevien määräysten kanssa.
 • Projekti edistää suomalaisten tai Suomessa asuvien taiteilijoiden kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Haussa kannustetaan kansainväliseen vuoropuheluun ja rohkaistaan luomaan työryhmiä myös valtiorajojen yli.
 • Hankkeessa arvostetaan kokeellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja.

Lähetä vapaamuotoinen projektiehdotus (max 3 000 merkkiä) osoitteeseen . Ehdotukseen liitetään taloussuunnitelma, lyhyt ansioluettelo sekä tiivis viestintäsuunnitelma. Lähetä kaikki aineisto yhtenä pdf-tiedostona. Tiedoston maksimikoko on 2 Mt. Valinnan tekee kulttuuri- ja tiedeinstituuttien eri alojen ammattilaisista koostuva raati.

Aikataulu:

Projektiehdotuksen voi lähettää käsiteltäväksi seuraaviin ajankohtiin mennessä:

 1. Deadline ma 30.3. klo 16 mennessä (Suomen aikaa)
 2. Deadline ma 20.4. klo 16 mennessä (Suomen aikaa)
 3. Deadline ma 4.5. klo 16 mennessä (Suomen aikaa)

Eräpäivään mennessä saapuneet projektiehdotukset käsitellään ja päätökset valinnoista tehdään viimeistään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jätetyt projektiehdotukset pysyvät mukana käsittelyssä koko hankkeen ajan.

Ensimmäisellä hakukierroksella valitut projektit (päivitetty 9.4.2020)

Toisella hakukierroksella valitut projektit (päivitetty 30.4.2020).

Sähköpostitse lähetettyihin kysymyksiin vastataan Suomen Benelux-instituutissa,

 

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut öppnar Together Alone-ansökningsprogrammet för internationella konstprojekt som dokumenterar undantagstillståndet

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, som verkar i många länder, öppnar en ny ansökan för att tackla kulturbranchens utmaningar till följd av COVID-19-epidemin.

Coronavirusepidemin har spridits som en löpeld och skakat om världen på ett oförutsägbart sätt. Vi tvingas att ifrågasätta vår livsstil och hitta nya sätt att verka för att säkerställa vårt arbete och vår utkomst. Coronaviruskrisen drabbar också kulturbranschen mycket hårt. Projektarbetare har plötsligt förlorat alla vårens jobb och därmed hela sin inkomst. Många vet inte hur de ska klara sitt uppehälle.

I denna krissituation förblir institutnätverkets uppgift, som är att främja internationell rörlighet, synlighet och samarbete, oförändrad. Därför har vi öppnat en ny, öppen och snabb programansökan för finländska konstnärer och konstnärsgrupper.

Syftet med projektet är att möjliggöra konstnärers inkomst och fortsatta internationella samarbeten. Även om rörlighet och fysiska möten begränsas, vill vi betona vikten av internationellt samarbete och nätverk. Ett stort orosmoment är att spridningen av epidemin kan leda till att det internationella samarbetet minskar.

Vi vill med hjälp av Together Alone -projektet uppmuntra konstnärer att begrunda hur man kan bibehålla rörlighet och samarbete i situationer där fysiska möten inte längre är möjliga. Projektet är särskilt riktat till konstnärliga projekt som stöder internationellt samarbete utan fysisk kontakt.

TOGETHER ALONE – ÖPPEN PROGRAMANSÖKAN

Instituten söker konstnärliga projekt som har anknytning till följande teman: undantagstillstånd, radikal förändring, resiliens, konstnärligt arbete i framtiden och ensam tillsammans. Projektet är på samma gång en dokumentation av undantagstillståndet i samhället och hur den globala krisen reflekteras i konsten. Projektet är öppet för alla finländare eller i Finland bosatta professionella konstnärer vars kalendrar har tömts på grund av pandemin.

Institutet beställer av de utvalda konstnärerna eller konstnärsgrupperna projekt som bör förverkligas senast 30.6.2020. Det enskilda arvodet kan vara 1 500 €–5 000 € (inkl. kostnader). Arvodet betalas som arbetsersättning eller mot faktura. I programansökan ses det som en fördel ifall projektet kan ha en bred internationell spridning. Eventuell skyldighet att följa villkoren för digital webbtillgänglighet bör beaktas.

Projekten förverkligas inte för ett specifikt land utan projekten bör passa in i kultur- och vetenskapsinstitutens verksamhet runtom i världen. Projekten kan till exempel utföras eller beskådas av en bred publik på konstnärens hemsida, på Youtube eller på en annan digital plattform. Projektets format är fritt och kan t.ex. vara ett konstverk, en arbetsprocess, en visning, dagbok eller film. Instituten använder de utvalda projekten i sitt program och deras innehåll skall kunna spridas i hela världen. Konstnären behåller projektets upphovsrätt.

Ytterligare ansökningskriterier:

 • Projektet bör förverkligas så att det inte är i konflikt med de nuvarande undantagstillståndsbestämmelserna i Finland.
 • Projektet främjar finländska eller i Finland bosatta konstnärers/konstnärsgruppers internationella nätverk och samarbete. Projekt som främjar internationell dialog och uppmuntrar till att skapa internationella arbetsgrupper prioriteras i ansökan.
 • Experimentella och innovativa lösningar uppskattas.

Skicka ett fritt formulerat projektförslag (max 3 000 tecken) inklusive budgetkalkyl till e-postadressen. I projektförslaget bör bifogas ett kort CV samt en kort redogörelse för projektets kommunikationsplan. Alla filer skickas i en och samma pdf-fil, med maximistorleken 2 MB. Urvalsbesluten fattas av en jury bestående av experter från Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.

Tidtabell:

Projektförslag kan lämnas in för bedömning enligt tidtabellen nedan:

 1. Deadline måndag 30.3 kl. 16 (finsk tid)
 2. Deadline måndag 20.4 kl. 16 (finsk tid)
 3. Deadline måndag 4.5 kl. 16 (finsk tid)

Projektförslag som inkommit innan deadlinen behandlas och bedöms inom två veckor efter att ansökningstiden löpt ut. Inlämnade projektförslag är med i bedömningen under hela projektets förlopp.

Projekten som valdes i den första ansökningsomgången (9.4.2020)

Projekten som valdes i den andra ansökningsomgången (30.4.2020).

Vid eventuella frågor ta kontakt med Finlands Beneluxinstitut:

 

Together Alone – the Finnish Cultural and Academic Institutes launch an open call for international art projects documenting the state of emergency

The Finnish Cultural and Academic Institutes network responds to the challenges of the COVID-19 epidemic by announcing an open call for art projects.

The current crisis is severely affecting the cultural sector. Many artists and creatives  whose work is project-based have lost months worth of income.

Amongst the crisis, the mission of the Finnish Cultural and Academic Institutes remains unchanged. We exist to promote international mobility, visibility and collaboration of Finnish art, culture and science. That is why we are launching a new and fast progressing open call for Finnish and Finland-based artists and artist groups.

TOGETHER ALONE – OPEN CALL

The Institutes are seeking artistic proposals related to the following themes: state of emergency, radical change, resilience, artistic practice in the future, alone together. At the same time the project will act as a documentation of the crisis and one of the major social upheavals of our time and gives the artists an opportunity to reflect it through the arts. The application is open to all Finnish and Finland-based professional artists who have lost work opportunities due to the corona epidemic.

The Institutes are commissioning projects from selected artists or artistic groups to be completed by June 30, 2020. The total grant of an individual project is  between 1.500–5.000 € (charges included). The expenses will be paid as work compensation or by invoice. The suitability for diverse international distribution is considered an asset. The implementation of the project must comply with the national law concerning accessibility of digital services.

The aim of the open call is to ensure the livelihoods of artists and the continuity of international collaboration. Although mobility and physical encounters must now be restricted, we want to support the international networks and cooperation.

The epidemic is revolutionizing the world in ways we could not have foreseen. We are facing a time when it’s necessary to question our way of life – and to come up with new ways of living, working and securing our livelihoods. With Together Alone we want to give a platform and encourage professionals to consider new ways of operating in a situation, where mobility and physical contact are no longer possible. We are especially looking for projects, which emphasize broad international collaboration – without physical contact.

Projects won’t be restricted to be implemented within any particular Finnish Institute’s geographic area but should fit to the sphere of activity of all of the institutes. The projects can take place or be available on the artist’s website, on a public web platform, on Youtube or on an alternative platform with a reach to wide audiences. The medium is not restricted and the result can be for example an artwork, work in progress, performance, a diary, a film etc. The Institutes will include the chosen projects as part of their official programmes and they will be available for all the institutes worldwide. The artist will retain the copyright of the work.

Additional application criteria:

 • The project will be carried out in a manner that does not contradict the regulations of the prevailing state of emergency conditions
 • The project should promote international networking and collaboration of Finnish artists or Finland-based artists. The open call encourages international dialogue and creativity beyond national borders
 • Innovativity and experimental approach are encouraged

Send your project proposal (max 3 000 characters) to . Please attach a budget, a short CV and a brief communication plan of the project. Send all the files as a single PDF file, maximum 2 Mt by size. The choice will be made by a panel of experts from the Finnish Cultural and Academic Institutes.

Schedule

Proposal deadlines:

 1. Deadline by Monday 30.3. 16:00 (Finnish time / GMT +2)
 2. Deadline by Monday 20.4. 16:00 (Finnish time / GMT +2)
 3. Deadline by Monday 4.5. 16:00 (Finnish time / GMT +2)

All proposals received by the deadline will be considered and a selection will be made within two weeks after the deadline. All submitted project proposals will remain under consideration through all selection rounds.

The selected projects from the first round (9/4/20)

The selected projects from the second round (30/4/20).

Please send any enquiries by email to The Finnish Cultural Institute for the Benelux: