Om oss

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut är

  • medborgarorganisationer som främjar internationellt samarbete mellan konst-, kultur-, forsknings- och vetenskapsorganisationer och de människor som arbetar inom dem
  • självständiga allmännyttiga sakkunnigorganisationer som upprätthålls av en privat stiftelse eller fond

Vad gör kultur- och vetenskapsinstituten?

  • ökar konstens, kulturens, forskningens och vetenskapens internationella mobilitet, synlighet och samarbete
  • ökar kännedomen om finländsk kultur, vetenskap och det finländska samhället utomlands
  • producerar seminarier, utställningar och andra evenemang
  • upprätthåller mobilitets- och residensprogram för konstnärer och forskare
  • bedriver vetenskaplig forskning
  • stöder finländska kulturutövares och forskares internationella verksamhet och arbetsmöjligheter
  • samarbetar inom Team Finland -nätverket med de finska ambassaderna och andra finska organisationer på stationeringsorten och samarbetar med övriga europeiska kulturinstitut inom EUNIC-nätverket

Institutens grundfinansiering kommer från undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Instituten får tilläggsfinansiering för sina projekt bland annat från stiftelser som stöder vetenskap och kultur, från företag och från övriga inhemska och utländska samarbetspartners. I hemlandet har instituten nära samarbete med informationscentren för konst och organisationer inom kulturexport samt inom vetenskapsvärlden med universitet och högskolor.


Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI) med kontor i Helsingfors är samarbetsorgan för instituten och deras bakgrundsorganisationer. Föreningen bistår instituten med kommunikation i hemlandet, intressebevakning och erbjuder dem administrativa tjänster.

Föreningens styrelsemedlemmar representerar institutens bakgrundsorganisationer eller institutens personal. Styrelsemedlemmarna är ordförande Sakari Karjalainen (Stiftelsen för Finlands Beneluxinstitut och Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut), viceordförande Virpi Näsänen (Finsk-norska kulturinstitutets styrelse), Anders Adlercreutz (Iberisk-amerikanska stiftelsen), Laura Hirvi (Finlandsinstitutet i Tyskland), Katariina Mustakallio (Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae) och Manna Satama (Stiftelsen för Finlands Athen-institut). Suppleanter är Pirjo Hiidenmaa (Stiftelsen för Finlands institut i Japan) och Kati Laakso (Finlands Beneluxinstitut). Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tre år med möjlighet till förlängning för ytterligare tre år.