Om oss

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut är

  • medborgarorganisationer som främjar internationellt samarbete mellan konst-, kultur-, forsknings- och vetenskapsorganisationer och de människor som arbetar inom dem
  • självständiga allmännyttiga sakkunnigorganisationer som upprätthålls av en privat stiftelse eller fond

Vad gör kultur- och vetenskapsinstituten?

  • ökar konstens, kulturens, forskningens och vetenskapens internationella mobilitet, synlighet och samarbete
  • ökar kännedomen om finländsk kultur, vetenskap och det finländska samhället utomlands
  • producerar seminarier, utställningar och andra evenemang
  • upprätthåller mobilitets- och residensprogram för konstnärer och forskare
  • bedriver vetenskaplig forskning
  • stöder finländska kulturutövares och forskares internationella verksamhet och arbetsmöjligheter
  • samarbetar inom Team Finland -nätverket med de finska ambassaderna och andra finska organisationer på stationeringsorten och samarbetar med övriga europeiska kulturinstitut inom EUNIC-nätverket

Institutens grundfinansiering kommer från undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Instituten får tilläggsfinansiering för sina projekt bland annat från stiftelser som stöder vetenskap och kultur, från företag och från övriga inhemska och utländska samarbetspartners. I hemlandet har instituten nära samarbete med informationscentren för konst och organisationer inom kulturexport samt inom vetenskapsvärlden med universitet och högskolor.


Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI) med kontor i Helsingfors är samarbetsorgan för instituten och deras bakgrundsorganisationer. Föreningen bistår instituten med kommunikation i hemlandet, intressebevakning och erbjuder dem administrativa tjänster.

SKTI:s styrelsemedlemmar är Sakari Karjalainen (ordförande), Laura Hirvi, Marianna Kajantie, Katariina Mustakallio, Virpi Näsänen och Manna Satama. Suppleanter är Pirjo Hiidenmaa och Anders Eriksson. Styrelsemedlemmarna representerar institutsstiftelserna eller instituten.